Reklamační řád

Formulář pro reklamaci / vrácení zboží ZDE

 

Reklamační řád internetového obchodu www.pradloshop.cz upravuje podmínky postupu při vyřizování reklamací, pokud na straně kupujícího vznikne oprávněný důvod k uplatňování svých zákonných práv z odpovědnosti za vady u prodejce.

   1. PREVENCE NEZBYTNÁ PŘI VÝBĚRU ZBOŽÍ 

    1. Při výběru zboží je nezbytné, aby kupující zvolil druh zboží ( výrobku), který odpovídá velikosti a potřebám kupujícího. Kupující před koupí zboží vezme v úvahu materiálové složení zboží, užití zboží, způsob ošetřování zboží a vhodného čištění či praní zboží. 

    2.  Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, které jsou uvedeny v příbalových letácích ke zboží nebo na obalu zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Prodejce poskytuje všem kupujícím dostatečné informace o zboží, tak, aby zboží mohli řádně užívat. 

   2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE

    1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

     Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie při výrobě zboží.

     Prodávající však nenese odpovědnost za vady na zboží v následujících případech:

     • Zboží bylo poškozeno živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj)

     • Zboží je mechanicky poškozené – roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu)

     • Zboží bylo poškozeno nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání

    2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

    3. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu zboží, které se projeví po jeho převzetí v záruční lhůtě. Záruční doba je 24 měsíců, ledaže ze závazných právních předpisů vyplývá záruční doba jiná. 

    4. Záruka počíná běžet od převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba zaniká, pokud vada zboží nebyla v záruční době řádně uplatněna kupujícím u prodávajícího. 

    5. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí řádně prohlédnout. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je povinen stav zboží zkontrolovat, a pokud zboží převezme, v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození, který podepíše spolu se zástupcem dopravce.

    6. V případě, že kupující uplatní u prodávajícího včas a řádným způsobem vady zboží, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

    7. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které je v hygienicky nepřijatelném stavu (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

    8. Kupující se je povinen seznámit a řídit těmito pracími symboly. Pokud dojde k poškození zboží v důsledku nevhodného praní či čištění, prodávající za toto poškození nenese zodpovědnost.  

   3. MÍSTO A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE 

    1. Kupující může uplatnit reklamaci zasláním reklamovaného zboží na adresu prodejny Mezi školami 2479/19, Praha, PSČ 158 00. Nákup reklamovaného zboží kupující prokáže fakturou, daňovým dokladem na konkrétní reklamované zboží, který vystavil prodávající.

    2. Prodávající vydá potvrzení o převzetí reklamace a zaznamená, jakým způsobem by měla být reklamace dle požadavku kupujícího vyřízena.

   4. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

    1. Kupující je povinen uplatnit  právo z vady (reklamace) v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin reklamovaného zboží. V takovémto případě, by reklamace nemohla být kladně vyřešena.

    2. Jestliže si kupující, bez udání důvodů nepřevezme reklamaci od dopravce, prodávající si vyhrazuje právo po 30 dnech od nepřevzetí účtovat skladné ve výši 39,- Kč za každý započatý den. Náklady na doručení reklamace nese prodávající.

    3. Prodávající nenese zodpovědnost za vady zboží vůči třetím subjektům, které koupily zboží od kupujícího.

    4. Prodávající poskytne na základě emailové žádosti kupujícímu informace o místě poskytování záručních a pozáručních oprav.

    5. V případě poskytnutí slevy na zboží nelze zboží později reklamovat pro vadu, za kterou byla poskytnuta.

    6. Záruční doba se pozastavuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží z důvodu vyřizování oprávněné reklamace řádně užívat. Datum zahájení vyřizování reklamace je totožné s datem uplatnění reklamace ( řádného doručení reklamace prodávajícímu).

    7. Lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě, že prodávající neobdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (např. příslušné dokumenty, příslušenství zboží atd.), běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje a prodávající vyzve kupujícího k doplnění podkladů. Běh lhůty se obnovuje teprve dodáním chybějících podkladů kupujícím.

    8. Prodávající uvědomí kupujícího o ukončení reklamace a o jejím výsledku bez zbytečného odkladu a o způsobu stanovení postupu pro vyřízení reklamace Zákazníkovi vystaví písemné potvrzení.

   5. ODSTRANITELNÉ VADY

    1.  Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

    2.  V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna anebo zboží vyměněno nebo kupujícímu byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Nelze –li vadu odstranit a zboží řádně užívat, může se kupující domáhat odstoupení od smlouvy anebo přiměřené slevy z kupní ceny.

    3. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.( viz výše)

    4. Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

   6. NEODSTRANITELNÉ VADY

    1.  Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

    2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má kupující právo: požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

    3.  V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

   7. ZÁNIK NÁROKU NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

    1. Nárok kupujícího uplatnit reklamaci u prodávajícího zaniká v následujících případech:

     1. Kupující způsobil mechanické poškození zboží sám neopatrným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží;

     2. Kupující používal zboží v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí z důvodu vzdušné vlhkosti, chemických či mechanických vlivů;

     3. Kupující poškodil zboží v důsledku neobvyklého zatížení nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo používání pro účely, pro které není určeno;

     4. Uplynutím záruční doby.

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz