GDPR

I. Kontaktní údaje správce

DoubleFil s.r.o, sídlem Mezi školami 2479/19 – 158 00 Praha 5 , IČO 27183556

V případě, že jste uchazečem o zaměstnání nebo bývalým zaměstnancem a budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

Písemně              DoubleFil s.r.o, sídlem Mezi školami 2479/19 – 158 00 Praha 5

E-mailem            filipovic@realpartners.cz

 

II. Účel a právní základ zpracování

Účely, pro které osobní údaje zpracováváme, lze rozdělit do následujících hlavních okruhů: vyřízení objednávky, poskytování servisu.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely, ke kterým mají příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k našemu postavení jako obchodního partnera a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovávají, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

-          je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na vaši žádost

-          je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti

-          pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů

-          případně na základě Vašeho souhlasu

 

III. Oprávněné zájmy

Naše organizace využívá oprávněného zájmu správce pro přímý marketing s našimi klienty. Na konci každého mailu umožňujeme odhlásit se z takového odběru.

IV. Příjemce osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme těmto typům subjektů:

-          Dodavatelé

            o   Našim dodavatelům IT služeb, od kteří pro nás provozují servery a další HW.

            o   Našemu účetnímu, který zpracovává mzdy a další pracovněprávní agendu.

            o   Provozovateli eshopu, který zpracovává veškeré vaše zákaznické požadavky a objednávky.

 

V. Doba uložení údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění smlouvy a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 

VI. Práva subjektu údajů

Jaká další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte?

-          Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím; za podmínek tam uvedených vám na vyžádání poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

-          Právo na opravu, tedy abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají, případně aby doplnila neúplné osobní údaje, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo, abychom omezili zpracování osobních údajů, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo, abychom aktualizovali Vaše osobní údaje u příjemců, tedy aby oznámil příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení, budou-li proto splněny podmínky.

-          Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás dotýká, nebude-li toto takovéto zpracování povoleno právem EU či ČR.

-          Právo podat na náš postup stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Výše uvedená práva Vám přitom budou náležet i po nabytí účinnosti Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz