Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro on-line prodej zboží na internetové adrese www.pradloshop.cz

(dále jen „VOP“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti DoubleFil s.r.o., IČ: 27183556 se sídlem Mezi školami 2479/19, PSČ 158 00 Praha 5 – Stodůlky, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 102654 provozovatele internetového obchodu: www.pradloshop.cz email: info@pradloshop.cz (dále jen „společnost“).
1.2. Všeobecné obchodní podmínky  se použijí na poskytování  on-line  prodeje  zboží na internetové adrese: www.pradloshop.cz.
1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky  jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”).
1.4. Spotřebitelem se dle těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí člověk, který na rozdíl od společnosti při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „spotřebitel“  nebo „kupující“).
1.5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují  na kupující - spotřebitele, pro které je internetový obchod primárně  určen. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit na internetovém obchodě je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
1.6. Zbožím  se pro účely těchto VOP rozumí  spotřební zboží prodávané na internetové adrese pradloshop.cz.
1.7. Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
1.8. Společnost není ve vztahu ke spotřebiteli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
1.9. Vzájemné spory mezi společností a kupujícím řeší obecné soudy.
1.10. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), na kterou se spotřebitel může v případě potřeby obrátit.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY  

2.1.  Veškeré zboží umístěné ve webové stránce www.pradloshop.cz je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít smlouvu ohledně  tohoto zboží. Odesláním objednávky zboží, které si kupující vybral, potvrzuje závaznost své objednávky  zároveň potvrzením objednávky vyslovuje, že se seznámil s těmito  všeobecnými obchodními podmínkami a že s jejich použitím souhlasí. Objednávka je uzavřena, pokud je prostřednictvím webové stránky www.pradloshop.cz  řádně doručena Společnosti. 
2.2.  Všechny informace týkající se zboží uvedené a zveřejněné na internetové stránce www.pradloshop.cz, např. popis zboží, specifikace, fotografie atd., jsou informacemi dostupnými prodávajícímu v době jejich zveřejnění, přičemž zboží se může ve skutečnosti určitým způsobem lišit. Prodávající  si vyhrazuje právo provést úpravy menšího rozsahu u popisu zboží za účelem uvedení popisu do souladu se skutečným stavem bez nutnosti upozornit kupujícího. 
2.3.  Nabídky umístěné na internetové stránce www.pradloshop.cz jsou časově a množstevně omezené v souladu s informacemi uvedenými na této internetové stránce. Množství zboží na skladě, které je uvedeno na je informativního charakteru a prodávající ho může bez předchozího upozornění aktualizovat.
2.4. Prodávající si vyhrazuje právo omezit maximální počet nákupů, které může realizovat jednotlivý kupující u jednotlivého zboží, a to z důvodu zajištění spravedlivé možnosti nákupu všech kupujících.
2.5.  Prodávající disponuje veškerými právy potřebnými k prodeji značek zboží na internetových stránkách www.pradloshop.cz.
2.6.  V případě, že se konkrétní zboží již nevyrábí, nedodává, není na skladě, je nedostupné nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena, prodávající si vyhrazuje právo po dohodě s kupujícím  odstoupit od kupní smlouvy. Pokud kupující  již zaplatil zcela nebo zčásti  kupní cenu, bude tato finanční částka převedena zpět na bankovní účet kupujícího. 
2.7.  Pro objednání služby vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách e-shopu www.pradloshop.cz (dále jen „e-shop“). 
2.8. Pro objednání zboží „ vloží“ kupující objednávané zboží do elektronického  nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu a vyplní následně formulář s identifikačními údaji, umístěný na webovém rozhraní, který následně zašle společnosti. 
2.9.

V objednávce musí být zejména uvedeno:

a)  objednávané zboží,

b)  identifikační údaje kupujícího – jméno a příjmení kupujícího

c)  fakturační údaje/ dodací adresa

d) počet kusů

e)  jednotková cena

f)   způsob úhrady

g)  způsob dodání

h)  telefonické spojení

i)    emailové spojení

j)    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „objednávka“).

 
2.10. Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit vyplněné údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
2.11.  Kupující  souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí kupující sám. Smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.
2.12.  Pokud došlo k vyprodání zboží, prodávaného za akční cenu v období mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky kupujícího, prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky informovat dostupnými prostředky kupujícího, že zboží je vyprodáno. Taková objednávka se považuje za objednávku, která nebyla učiněna platně. V případě již provedené platby za zboží se zavazuje prodávající kupní cenu neprodleně vrátit. 
2.13.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky ( akceptací), jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
2.14. Vlastnictví zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. 
2.15.  Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání. Prodávající musí být o úmyslu stornování objednávky informován srozumitelně a to e-mailem non-stop: info@pradloshop.cz. Po uplynutí uvedené lhůty je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat, tzn. nebylo označeno jako " Skladem", nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atp.
2.16.  Pokud kupující neuhrazení náklady za marné poslání zboží  v termínu doby splatnosti uvedené v e-mailu, nebo SMS účtuje prodávající paušálně smluvní pokutu 300,-Kč + 0,1% úrok za každý den prodlení.
2.17.  Prodávající je oprávněn veškeré nesplacené pohledávky  postoupit na třetí osoby. Postoupením pohledávky není dotčena Ochrana osobních údajů kupujícího.

 

3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1.

Cenu zboží a případné náklady  spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)  bezhotovostním převodem – bezhotovostní platba je možná pouze u objednávek nad 10 000 Kč a od 28.2.2017 pří osobním odběru. Kupující provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.pradloshop.cz číslo účtu : 192536204/0300 , vedeného u ČSOB. Variabilní symbol platby je totožný s číslem faktury. Kupní cena je zaplacena připsáním částky rovnající se celé výši kupní ceny na účet provozovatele internetového obchodu www.pradloshop.cz.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu zaplatit i náklady spojené s dodáním či balením zboží. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží sečtená s cenou nákladů na balení a dodání zboží. 
3.3.  Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. 

 

4. ZPŮSOB DODÁNÍ A JEHO CENY

4.1. Ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.pradloshop.cz jsou konečné. K cenám je v případě doručení  účtováno poštovné a balné. V případě osobního odběru na provozovně Mezi školami 19, Praha 5 – Stodůlky, 150 00, nejsou účtovány žádné další platby. Možnost převzetí zboží je na základě předchozí telefonické či emailové domluvy.
4.2.  Pokud si kupující výslovně nesjedná jiný způsob doručení zboží, bude zboží doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence. Kupující je povinen si zboží od doručovatele převzít nebo vyzvednout nedoručené zboží  v prostorách provozovny doručovatele poštovní licence.
4.3.  Zboží bude doručeno na fakturační, popřípadě doručovací adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.
4.4.  Dodání je zabezpečováno převážně prostřednictvím České pošty, s.p. 
4.5.  V případě dodání zboží Českou poštou s.p.,  je dodání uskutečněno do dvou pracovních dnů ode dne odeslání balíků se zbožím, popřípadě dle aktuálních obchodních podmínek České pošty s.p.. O odeslání zboží  je  kupující informován na emailovou adresu zadanou v objednávce. Pokud v době doručení zboží není kupující doručovatelem zastižen, je zásilka  uložena na příslušné pobočce České pošty s.p. a to po dobu 14dnů ode dne oznámení o doručení, které je vhozeno do poštovní schránky uvedené jako místo doručení v objednávce.
4.6. V případě, že by došlo při doručování k poškození obalu zboží, obal zboží byl roztržený, mokrý či jinak poškozený, kupující je ve vlastním zájmu povinen sepsat s doručovatelem protokol o poškození zásilky.  Takto poškozený balík kupující není oprávněn převzít.  V tomto případě zašle prodávající kupujícímu zboží nové v nepoškozené.
4.7.  Přechod nebezpečí na zboží přechází z prodávajícího na přepravce předáním zboží přepravci.  Nebezpečí zboží na kupujícího přechází jeho předáním přepravcem kupujícímu.
4.8.

Cena poštovného v rámci České republiky je stanovena :

a) Česká pošta - Doporučená zásilka - 89,- Kč vč. DPH.

b) Česká pošta - Balík Do Ruky - 109,- Kč vč. DPH.

c) Česká pošta - Balík Na Poštu - 99,- Kč vč. DPH.

d) Česká pošta - Balík Do balíkovny - 60,- Kč vč. DPH. (od 1. 6. 2020)

e) 0,- Kč poplatek za poštovné a dobírku při nákupu zboží nad 1.001,- Kč.

f) Osobní odběr - zdarma

 

5. DODACÍ TERMÍNY ZBOŽÍ 

5.1. Dodací termín je závislý na druhu objednaného zboží, obvyklá doba dodání je 1 až 25 dní, pokud kupující nebude informován po obdržení objednávky o jiném termínu dodání, činí maximální doba dodání 25 dní. 
5.2.  Pokud je zboží placeno bankovním převodem bude zboží dodáno až po úplném zaplacení kupní ceny.
5.3.  V případě, že má prodávající zboží na skladě, bude dodávka zboží odeslána do 3 pracovních dnů po řádném obdržení objednávky, v případě že bude zboží placeno dobírkou.
5.4.  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu dodací lhůty a termínu dodání v případě prodlení s dodáním zboží od dodavatele nebo prodloužení dodací lhůty dodavatelem.  Prodávající má povinnost neprodleně informovat o změně termínu dodání kupujícího.
5.5.  Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.  Kupující  je  v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od smlouvy  bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím   a to pomocí písemně zaslaného odstoupení od smlouvy na adresu provozovny Mezi školami 19, Praha 5 – Stodůlky, 150 00 a to ve lhůtě stanovené v předchozí větě.  Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. 
6.2. Při odstoupení od smlouvy  dle odst. 6.1. se smlouva od počátku ruší . Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. 
6.3.  Kupní cena za zboží bude vrácena do 14 dnů od řádného a úplného doručení odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným v bodě 6.1. Prodávající není povinen vrátit finanční prostředky kupujícímu dříve než  bude zboží prodávajícímu vráceno nebo než kupující prokáže, že nepoškozené zboží prodávajícímu odeslal.
6.4.  Zboží musí být vráceno v původním obalu, nepoškozené, nejevící známky žádného užívání, včetně veškerého příslušenství, návodu k použití a daňového dokladu.
6.5.  Náklady na dopravu zboží do místa provozovny Mezi školami 19, Praha 5 – Stodůlky, 150 00, hradí kupující na své náklady. Zboží nelze vrátit formou dobírky.
6.6.  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum objednávky, či číslo faktury, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží (bylo-li nějaké doručováno). 
6.7. Společnost je povinna spotřebiteli vrátit všechny platby, které od spotřebiteli obdržela, a to včetně nákladů na dodání (nabízí-li společnost v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinna spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). K vrácení plateb podle tohoto bodu dojde nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijala. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen společnosti zaslat nebo předat převzaté zboží, bylo-li v souvislosti s uzavřením smlouvy nějaké zboží předáváno. Takové zboží by pak mělo být vráceno společnosti (ne na dobírku) kompletní,  v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení takového zboží nese spotřebitel. Nárok na úhradu škody vzniklé na takovém zboží je společnost oprávněna jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení ceny služby.
6.8.  K odstoupení lze použít vzorový formulář, není to však povinností spotřebitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný  na www.pradloshop.cz. Spotřebitel má zároveň k dispozici vzorové poučení o právu na odstoupení  na www.pradloshop.cz.
6.9. Podmínkou pro výměnu a vrácení zboží bez finanční sankce je, že zboží nesmí být použité, musí být kompletní a zároveň žádným způsobem nepoškozené, musí být zabaleno v originálním nepoškozeném obale, opatřeno kopií dokladu o zakoupení zboží a originálními visačkami. 
6.10.  V případě splnění podmínek v článku 6.9.  těchto podmínek, vrací prodávající kompletní cenu zboží včetně ceny zvoleného způsobu dodání. 
6.11. V případě dohody prodávajícího a kupujícího o výměně zboží, hradí kupující náklady na dopravu výměny zboží, podle zvoleného způsobu dodání.
6.12. 

Vrátí-li  kupující zboží prodávajícímu, které nesplňuje požadavky  uvedené v článku 6.9.  těchto podmínek, je prodávající oprávněn naúčtovat a odečíst kupujícímu od finanční částky určené ke vrácení kupujícímu tyto částky :

-      za poškozený originální obal ( roztrhaný, poškozený)  balné a znovuuvedení výrobku do prodeje částku ve výši 300,- Kč

-      v případě znečištění výrobku, částku za jeho vyčištění ve výši 250,- Kč

-      jestliže si kupující nepřevezme zboží u bude vráceno prodávajícímu částku za skladné ve výši 39,- Kč a to po marném uplynutí, kdy si kupující mohl zboží bezplatně vyzvednout u prodávajícího

 

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva  a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními  § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.
7.2.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží v době, kdy kupující zboží převzal:

  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku neno předloze, byla –li jakost nebo provedení  určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
  4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.  Ustanovení odst. 7.2. těchto podmínek se nepoužijí u zboží, které je prodáváno za nižší cenu, kvůli vadě zboží, na základě, které byla nižší cena ujednána. Dále se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené obvyklým užíváním, u použitého zboží  na vadu, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím.
7.4.  Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5. Práva z vadného plnění je nezbytné uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny sídlem  Mezi školami 2479/19, PSČ  158 00  Praha 5 – Stodůlky. 
7.6. Další práva a povinnosti související s reklamací zboží upravuje reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V reklamačním řádu jsou upraveny podmínky uplatnění reklamace, specifikace vad, prací symboly a povinnosti kupujícího při uplatnění a splnění podmínek reklamace. 
7.7. Při uplatnění reklamace je nezbytné řídit se reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.
7.8.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy společnost obdržela od kupujícího oznámení o vadě. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady.
7.9. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil. 
7.10. Případné reklamace budou společností vyřízeny v souladu se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
8.2.  Objednávka zákazníka včetně VOP je archivována společností v elektronické nebo písemné podobě. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1. 2015
8.3.  Znění VOP může společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8.4.  Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností a spotřebitelem.
8.5.  Nedílnou součástí těchto podmínek je reklamační řád. 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz